Макаревич Виталий Сергеевич

Макаревич Виталий Сергеевич

Образование: исторический факультет Белорусского государственного университета

Место работы: заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени.

В 1999-2000 гг. преподаватель ГУО СШ № 2 г. Минска, в 2001 г. ГУО СШ № 4 г. Минска. В 2002-2003 гг. преподаватель кафедры экономической теории Белорусского коммерческого института управления. С 2007 года преподаватель, старший преподаватель, доцент (2009) кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ. С 2017 г. заведующий кафедрой.

Читал лекции в Вильнюсском (Erasmus Mundus, 2012), Хельсинском (North-South-South, 2014), Бременском (Erasmus+, 2016), Ягеллонском (Erasmus+, 2018) университетах, стажировался в Российской Федерации (Санкт-Петербург, 2014), Польше (Варшава, 2016, 2017), Литве (Вильнюс, 2017).

Разработал и преподаёт следующие дисциплины и курсы: «История мировой экономики» (БКИУ (2003)), «История Беларуси в контексте европейской цивилизации», «История Беларуси» (для студентов специальности «история»), «Социальная история Беларуси», спецкурсы: «Социально-экономические и общественно-политические процессы в Беларуси в конце XVIII – пачатку XX ст. по материалам мемуарной литературы и источников личного происхождения», «Национальные движения в Центральной и Восточной Европе в конце XVIII – начале XX вв.», «Актуальные проблемы истории Беларуси» (БГУ (2007-2018)). Осуществляет научное руководство студентами, аспирантами и соискателями по подготовке дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций.

Публикации:

 1. Макарэвіч В. Беларусы ў польскай арміі напярэдадні і падчас нямецкай агрэсіі ў верасні 1939 г. / В. Макарэвіч // Праблемы ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР : зборнік матэрыялаў міжнароднай навук. канф., 17 – 18 верасня 1999 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; – Мінск, 2000 г. – С. 144-148.
 2. Макарэвіч, В.С. Гістарыяграфія гісторыі шляхты Беларусі XIX ст. / В.С. Макарэвіч // Сучасныя праблемы гістарыяграфіі гісторыі : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., 28 лістап. 2003 г. : у 3 ч. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ; рэдкал.: У.В. Тугай (гал. рэд.) [і інш.]. − Мінск, 2003. − Ч. 2. − С. 198 – 205
 3. Макарэвіч, В.С. Шляхта Беларусі XIX cт. у святле беларускасці / В.С. Макарэвіч // Acta Albaruthenica, – 2003. – №3. – С. 82–86.
 4. Макарэвіч, В.С. Палітыка разбору імперскімі уладамі маргінальных катэгорый шляхты Беларусі ў 30-я – 80-я гг. XIX ст. / В.С. Макарэвіч // Славянскі свет: мінулае і сучаснае : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., 26 сакав. 2004 г. : у 3 ч. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ; рэдкал.: А. П. Жытко (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2004. – Ч. 3. – С. 98–103
 5. Макарэвіч, В.С. Полілінгвізм шляхты Беларусі ў XIX ст. (па матэрыялах успамінаў) / В.С. Макарэвіч // Айчынная і сусветная гісторыя: сучасныя погляды і метады даследвання. Зборнік навуковых артыкулаў; рэдкал.: М.М.Забаўскі [і інш]. – Мінск, 2004. – С. 117–120.
 6. Заяц, А.; Макарэвіч, В. Прававое становішча і дэградацыя шляхты ў Прусіі, Аўстрыі і Расіі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай – спроба параўнання. / В. Макарэвіч, А. Заяц // Человек – Экология – Культура в польско-белорусском диалоге : материалы польско-белорусской летней школы по социально-экологической и историко-культурологической проблематике. Минск-Пултуск, 2004. – С. 207 – 219.
 7. Макарэвіч В. Эвалюцыя форм нацыянальнай ідэнтычнасці шляхты Беларусі ў XVI-XIX ст.ст. / Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя: матэрыялы IV міжнароднага кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін» (Мінск, 6-9 чэрв. 2005 г.) / пад. рэд. А.Мальдзіса, А.Смаленчука – Мн.: Рэд. газ. «Голас Радзімы», 2006. – 360 с. — Гісторыя Беларусіка=Albaruthenica, кн.28) с. 285-288.
 8. Макарэвіч, В.С. Развітанне з сарматызмам – нацыянальны склад і мова шляхты Беларусі ў XIX ст. / В.С.Макарэвіч // Шлях да ўзаемнасці: матэрыялы XII міжнар. навук. канф., Гродна, 11–12 лістапада 2004 г. / Гродзенскі дзярж. ун-т; пад рэд.: С.Мусіенкі, П.Скрабко. – Гродна, 2006. – С. 268–273.
 9. Макарэвіч, В.С. Перасяленне маргінальных катэгорый шляхты з Беларусі ва ўнутраныя і памежныя губерніі Расіі ў 30–60-я гг. XIX ст. / В.С.Макарэвіч // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік; рэдкал.: У.К.Коршук [і інш]. – Вып.1. – Мінск: БДУ, – 2006. – С. 46–50.
 10. Макарэвіч В. Дробная шляхта ў структуры сельскага насельніцтва Мінскай губерні ў 70-я гг. XIX ст. // Веснік БДУ, Серыя 3. — 2007. — № 1. — C.20 – 25
 11. Макарэвіч, В. Эвалюцыя форм нацыянальнай ідэнтычнасці шляхты Беларусі ў XVI-XIX ст. / В. Макарэвіч // Беларус. гіст. часоп. – 2007. – №1. – С. 30–35
 12. Макарэвіч В. З гісторыі структуры беларускага грамадства: катэгорыі дробнай шляхты ў XIX ст. // Труд. Профсоюзы. Общество, — 2007. — № 2. — С.83-8
 13. Макарэвіч В. Ведамасці і спісы дваран 1850-1860-х гадоў як крыніца па гісторыі дробнай шляхты Беларусі (па матэрыялах фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Мінску і Літоўскага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў Вільнюсе). // Архівы і справаводства, 2008. — № 1(55). — С.117 — 122.
 14. Макарэвіч, В.С. “Антыразбор” шляхты: падробкі дваранскіх дакументаў і нелегальныя набілітацыі ў Беларусі ў XIX ст. // ARCHE – Пачатак, — 2008. — № 11. – C. 221-236.
 15. Макарэвіч, В.С. Трансфармацыя сацыяльнай структуры дваранства Беларусі ў канцы XVIII – XIX ст. // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навук. зборнік; рэдкал.: У.К.Коршук [і інш]. — Вып. 4. – Мінск: БДУ, — 2009. – С.33-41.
 16. Макарэвіч, В.С. Тадэвуш Корзан і яго Мінск у сярэдзіне XIX ст. / В.С.Макарэвіч // ARCHE, — 2010. —№ 3.— С.110 – 114.
 17. Корзан T. Мінск у сярэдзіне XIXст. З уласных успамінаў. (Пераклад і каментары Віталя Макарэвіча) / Т.Корзан // ARCHE, — 2010. — № 3. — С.115 – 156.
 18. Makarewicz, W.; Orman, E. Szadurski Ignacy / Makarewicz, W.; Orman, E. // Polski Słownik Biograficzny, — T.XLVI/3. – 2010. — zeszyt 190. — S. 388-390.
 19. Макаревич В. «Антиразбор» шляхты: подделка дворянских документов в Беларуси в XIX веке. // ДЕДЫ: дайджест публикаций о беларуской истории; — 2010, — вып. 5, — С. 26 — 39
 20. Макарэвіч В. «Панскі разбор шляхты»: абеззямельванне чыншавікоў у другой палове XIX ст. і чыншавая рэформа 1886 г. у Беларусі / Віталь Макарэвіч // Беларускі гістарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, РУП «Выдавецтва «Пачатковая школа», Інстытут гісторыі НАНБ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — 2011. ― № 4. ― С. 3―14
 21. А.Г. Кохановский, Ю.Л. Казаков, В.Ф. Ладысев, А.М. Лукашевич, А.В.Любый, В.С. Макаревич, Т.А. Новогродский. Становление и развитие белорусской государственности. Мінск, 2011.
 22. Макарэвіч В. Мова шляхты Беларусі ў XIX стагоддзі / Віталь Макарэвіч // Беларускі гістарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, РУП «Выдавецтва «Пачатковая школа», Інстытут гісторыі НАНБ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — 2012. ― № 3. ― С. 11―17
 23. Макарэвіч В. Мова дробнай шляхты Беларусі ў XIX ст. / Віталь Макарэвіч // Studia Białorutenistyczne 6/2012, c.255-264.
 24. Макарэвіч В. Расійскія праекты “разбору” шляхты беларуска-літоўскіх губерняў у 1823-1831 гг. // Białoruskie Zeszyty Historyczne, nr. 41, Białystok, — 2014. — s.49 — 66.
 25. Макарэвіч В. Высяленні дробнай шляхты з Мінскай губерні ў 1863―1864 гг. / Віталь Макарэвіч // Беларускі гістарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, РУП «Выдавецтва «Пачатковая школа», Інстытут гісторыі НАНБ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — 2014. ― № 10. ― С. 13―22
 26. Makarevich V. Deportacje okolic szlacheckich z guberni mińskiej w latach 1863-1864 / Dwór i wieś na Litwie i Białorusi w XIX i na początku XX wieku. Pod red. dr.hab. Doroty Michaluk, Warszawa, — 2014. – S. 57 – 74
 27. Makarevich V. Polityka przesiedleńcza władz Imperium Rosyjskiego w XIX stuleciu wobec drobnej szlachty Litwy i Białorusi. // Między Rusią a Polską Litwa. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Pod red. naukową J.Grzybowskiego i J. Kozłowskiej. Warszawa, 2014. s. 293-300.
 28. Макарэвіч В. Полаўзроставы склад і маёмаснае становішча насельніцтва шляхецкай ваколіцы Лозіна і засценка Святое Барысаўскага павета Мінскай губерні ў 1864 г. // Дакументальная спадчына Беларусі XIV-XX стагоддзяў. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 75-годдзю Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (Мінск, 26 чэрвеня 2013 г.) Мн., 2014.
 29. Макарэвіч В. “Цяжкі разбор” – фармаванне і рэалізацыя палітыкі “разбору” шляхты ў беларуска-літоўскіх і ўкраінскіх губернях Расійскай імперыі ў 1796-1811 гг. // Białoruskie Zeszyty Historyczne, Nr. 43, Białystok, — 2015. — S. 83-102.
 30. Макарэвіч В. Вобраз дробнай шляхты Беларусі другой паловы XIX ст. у святле этнаграфічных даследаванняў Аляксандра Сержпутоўскага / Віталь Макарэвіч // Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku. Pod red. Doroty Michaluk i Krzysztofa Mikulskiego. — Warszawa, — 2016. — S. 163 – 170
 31. Makarevich V. Edycje źródeł do historii Białorusi w XIX wieku w Republice Białoruś. Osiągnięcia i problemy 25-lecia niepodległości. // Edytorstwo źródeł XIX wieku — problemy teoretyczne i praktyka edytorska, pod redakcją Jolanty Sikorskiej-Kuleszy, Warszawa, — 2016. — S. 121 — 131.
 32. Макарэвіч В. Фальсіфікаванне дваранскіх дакументаў у беларуска-літоўскіх губернях Расійскай Імперыі // Беларусь, Капыльшчына і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы навук.-практ. канф. (г. Капыль, 14 лістап. 2015 г.) / уклад.: А.У. Унучак, У.С. Пуцік, Н.В. Анофранка. — Мінск: Медысонт, 2016. — 218 с. — С. 120-135.
 33. Макарэвіч В.С. Праект генерал-губернатара Мікалая Хаванскага аб разборы і ўладкаванні беларускай шляхты // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Навуковы зборнік. Вып. 11. — Мінск: БДУ, 2016. 247 с. С.63-73.
 34. Макарэвіч В. Рэвізія актавых і метрычных кніг Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губерняў у 1834-1835 гг. // Беларусь, Нясвіжскі край і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы навук.-практ. канф., г. Нясвіж, 26 жніўня 2016 г. / Інстытут гісторыі НАН Беларусі; рэдкал.: А.А. Каваленя (галоўны рэдактар) [і інш.]. – Мінск : Медысонт, 2016. – 244 с. – (Серыя “Беларусь і Эдвард Вайніловіч”). С. 84-95.
 35. Makarevich V. Od idei do praktyki. Polityka przesiedleń wobec drobnej szlachty w guberniach białorusko-litewskich i ukraińskich Cesarstwa Rosyjskiego w końcu XVIII — pierwszej połowie XIX wieku // Tożsamość-pamięć historyczna-idee. Przemiany narodowościowe i społeczne na Litwie i Białorusi w XIX і na początku XX wieku. Pod red. D.Michaluk. Warszawa, — 2016. — S. 109 – 126.
 36. Дзянісаў У., Макарэвіч В. Невядомыя факты біяграфіі Язэпа Лёсіка па дакументах НАРБ і НГАБ / У. М. Дзянісаў, В. С. Макарэвіч // Інстытут беларускай культуры: здабыткі, значэнне, вынікі дзейнасці : матэрыялы Міжнароднага круглага стала, прысвечанага 95-годдзю Інстытута беларускай культуры (Мінск, 10 лістапада 2017 года) / [укладальнік Л. У. Іконнікава. — Мінск, 2017. — С. 95―97
 37. Макаревич В.С. (в соавт.) Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко [и др.] ; под общ. ред. С.В. Абламейко, науч. ред. О.А. Яновский. – Минск : БГУ, 2017. – 303 с. – (Белорусский государственный университет: 100 лет на благо Отечества).
 38. Макарэвіч В. Штрыхі да палітычнай біяграфіі Язэпа Лёсіка // 1917 год у гістарычных лёсах Беларусі : зб. матэрыялаў Міжнар. навук. канф., Мінск, 30 лістап. — 1 снеж. 2017 г. / рэдкал. :А. Д. Кароль (старш.) [і інш.]. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2017. — С. 135 — 137.
 39. Макарэвіч В.С. Выданне крыніц па айчыннай гісторыі XIX ст. у Рэспубліцы Беларусь: праблемы і здабыткі 25-годдзя незалежнасці // Часоп. Беларус. Дзярж. Ун-та. Гісторыя. 2017. №2. С.99-106.
 40. Макарэвіч В. Дзейнасць камісіі па рэвізіі метрычных і актавых кніг у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях (1834—1835 гг.) / Віталь Макарэвіч // Беларускі гістарычны часопіс : навукова-тэарэтычны, навукова-метадычны часопіс / заснавальнікі: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, РУП «Выдавецтва «Пачатковая школа», Інстытут гісторыі НАНБ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. — 2018. ― № 8. ― С. 11―23
 41. Макарэвіч В. Международная научная конференция «1917 год в исторических судьбах Беларуси» / Міжнародная навуковая канферэнцыя «1917 год у гістарычных лёсах Беларусі» / Іnternational Scientific Conference «1917 in the historical fates of Belarus» // Журнал Белорусского государственного университета. История. 2018. — № 1. — C. 107 — 111.
 42. Макарэвіч В. Разбор шляхты ў беларускіх губернях Расійскай імперыі (канец XVIII – XIX ст.). Мінск, 2018. 315 с.
 43. Макарэвіч В. Гандаль соллю у беларускіх і літоўскіх паветах Літоўскай губерні ў канцы XVIII – пачатку XIX ст. / В. Макарэвіч // Беларусь, Клецкі край і Эдвард Вайніловіч: матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, Клецк, 21 верас. 2018 г. / Ін-т гіст. НАН Беларусі; рэд.кал.: А.А. Каваленя (навук.рэд.) [і інш.]; У.С. Пуцік (адк.рэд.). – Мінск : ІВЦ «Мінфіна», 2019. – 270 с. – (Серыя «Беларусь і Эдвард Вайніловіч»). С. 61-67.
 44. Макаревич В.С. Александр Петрович Бестужев. Выдающийся медик, организатор фармацевтической школы и биохимических исследований в Беларуси. / В. С. Макаревич // Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919-1961) / А.Д. Король [и др.] ; под общ. ред. А.Д. Короля, науч. ред. О.А. Яновский. – Минск : БГУ, 2019. – 335 с. – (Белорусский государственный университет: 100 лет на благо Отечества). C.17-22.
 45. Макаревич В.С. Савелий Миронович Рубашев. Выдающийся медик, организатор клинической хирурги в Беларуси. / В.С. Макаревич // Интеллектуальная элита Беларуси. Основоположники белорусской науки и высшего образования (1919-1961) / А.Д. Король [и др.] ; под общ. ред. А.Д. Короля, науч. ред. О.А. Яновский. – Минск : БГУ, 2019. – 335 с. – (Белорусский государственный университет: 100 лет на благо Отечества). C. 89-98.
 46. Макарэвіч В.С. Міхаіл Паўлавіч Касцюк. / В.С. Макарэвіч // Часопіс Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Гісторыя. – 2019. – №2. – С. 121-123.
 47. Каханоўскі А.Г. Макарэвіч В.С. Пётр Іостфавіч Зялінскі / В.С. Макарэвіч // Часопіс Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Гісторыя. – 2019. – № 3. – С. 157-158
 48. Макарэвіч В.С. Станаўленне школы сацыяльнай гісторыі Беларусі XIX – XX ст. / В.С. Макарэвіч // Роль университетского образования и науки в современном обществе: материалы междунар. науч. конф., Минск, 26–27 февр. 2019г./ Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. Д. Король (пред.) [идр.].–Минск : БГУ, 2019. – 691 c. – С.609-613.

Макаревич Виталий Сергеевич

закажите работу у этого автора

Оценим ваш заказ меньше чем за 2 часа
Напишем для вас план бесплатно.
Оригинальность работы:
50%

Удерживайте ctrl для добавления нескольких файлов.

Предварительная стоимость:

- руб.


Регистрация

Восстановление пароля

Войти с помощью


Забыли пароль?